Aristoteles Kimdir? Aristo Felsefesi

Aristoteles, tüm zamanların en ünlü bilim adamlarından biridir. Birçok alanda ustalaşmış bir bilim adamıydı. Aristoteles, MÖ 4. Yüzyıldan 17. Yüzyılın başlarına kadar tüm bilim adamlarının teorilerini etkileyen bir düşünürdü. Aristoteles’in teorilerini sorgulamak, Orta Çağ’da ölüme yol açabilir, çünkü kilisenin bilime bakışı. Sözde skolastisizm. Kısmen dini inançların ve eski bilimin, özellikle Aristoteles’in öğretilerinin bir karışımıydı.

Aristoteles MÖ 384’te Ege Denizi’nin kuzey kıyısında Yunanistan’ın kuzeyindeki Stagira’da doğdu. Zengin ve ünlü bir doktorun oğluydu. Aristoteles on yedi yaşında Atina’ya geldi ve burada Platon’un akademisinde öğrencisi oldu…

MÖ 340 civarında, Büyük İskender’e öğretmen oldu. İskender, Aristoteles’i parayla destekledi ve kampanyalarından sıra dışı bitki ve hayvanlar gönderdi. İskender için öğretmenlik yaptığı zamandan sonra, bir felsefe okulu olan Lyceum’u kurduğu Atina’ya döndü.

Aristoteles, matematik dışında. Zamanın neredeyse tüm bilimleriyle uğraştı. Belki de antik çağın en bilgili adamıydı ve tüm bilimsel konularda uzmandı. Antik kayıtlara göre Aristoteles, 47’si korunmuş 170 yazı yazdı.

Aristoteles mantığın kurucusu olarak kabul edilir. Aristoteles, bir araştırmacının akıl yürütmesinin ve araştırmasının önemli olduğuna inanıyordu. Mantıksal düşünme, şansa ve kadere olan inancın önüne geçecekti. Toplum ve insan yaşamı, sadece kadere bırakılarak değil üzerine düşünülerek yönetilmeliydi.

Aristo, öğrencileri için ılımlılığı ve hoşgörüyü savundu. Aynı zamanda, bazı insanların hükmetmek için, bazılarının ise boyun eğmek için doğduğuna inanıyordu. Bütün insanların bir ruhu vardır ama. Ruhun farklı insanlarda farklı niteliklere sahip olduğuna inanmıştır. Aynı zamanda, kadın erkekten daha aşağıydı.

Aristoteles, dünyayı evrenin merkezi olarak kabul etti. Dünya, kürelerle çevrili hareketsiz bir cisimdi. Bu fikirler, Orta Çağ boyunca Kilise, başka fikirleri olan herkesi sapkın olarak damgaladığı için, 1800 yılı aşkın bir süredir astronomik araştırmaları engelledi.

Büyük İskender öldüğünde, birçok Atinalı Aristoteles’e karşı döndü. Tanrılara saygı duymamakla suçlandı. Aristoteles bu nedenle Atina’dan Khalkis şehrine kaçmak zorunda kaldı. Atina’ya, intihara zorlanan Sokrates’e yaptıkları gibi, felsefeye karşı bir kez daha günah işleme şansı vermek istemedi. Kaçıştan bir yıl sonra Aristoteles, 62 yaşında bir mide rahatsızlığından öldü. Özellikle fizikteki hatalarına rağmen, Aristoteles hala tarihin en büyük bilim adamlarından biri olarak kabul edilmektedir.

Aristoteles kimdir

Aristoteles’in felsefesi

Ortaçağ Hıristiyanlığının ve İslam ve Musevi skolastisizminin temeli ve aracı olacak bir felsefi ve bilimsel sistemin yazarı olarak Aristoteles, Batı düşünce tarihinin yönelimini ve içeriğini diğer tüm filozoflardan daha fazla belirlemiştir. Eserleri, yaklaşık iki bin yıl boyunca sayısız düşünür üzerinde kayda değer bir etki yaratacaktı ve bugün birçok uzman tarafından incelenmeye devam ediyor. Aristoteles’in felsefesi, hocası Platon’un felsefesiyle birlikte antik Yunan düşüncesinin en önemli mirasını oluşturur.

Aristoteles. Platon’un bir öğrencisi olmasına rağmen, natüralist ve gerçekçi bir düşünce geliştirmek için idealist konumlardan uzaklaştı. Platoncu doktrinler tarafından gündeme getirilen duyulur dünya ile anlaşılır dünya arasındaki radikal ayrımla karşı karşıya kaldığında, gerçekliği deneyimden anlama olasılığını savundu. Böylece hocasının tezinin aksine, evrensel fikir veya kavramların şeylerden ayrılmaması, maddenin bilgilendirici ilkeleri olarak onlarda yer alması gerektiğini düşünmüştür.

Bununla birlikte, Aristoteles’in çabaları yalnızca şeylerin ve nedenlerinin spekülatif incelemesine yönelik değildi, aynı zamanda kavramlarıyla uyumlu olarak bilimsel çalışmalara ve doğa gözlemine büyük önem verdi. Biçimsel mantık üzerine yazıları ve ahlak, politika ve estetik üzerine düşünceleri de daha az alakalı değildir. Antik kaynaklara göre, Yunan filozofu 170 eser yazdı, ancak bugüne kadar sadece 47’si korunmuş.

Metafizik

Aristoteles’in metafiziği, bir yandan hocası Platon’un metafiziği açısından eleştirel, diğer yandan da yapıcıdır, çünkü. Yeni bir sistemleştirmeye varmayı önerir. Aristoteles’in mirasının editörü Rodoslu Andronicus tarafından ortaya atılan “metafizik” terimini ne öğretmenin ne de öğrencinin kullanmadığına dikkat edilmelidir. Metafiziğin aradığı şey, “ilkeleri ve ilk nedenleri” tanımaktır ve bu nedenle Aristoteles, metafizik soruların incelenmesini, varlığı varlık olarak gören bir bilim olan “ilk felsefe” olarak adlandırmıştır. İlk ve gerçek nedenlerle ilgilendiğinden. İlahi bir bilim, bir teolojik bilim. Theologiké épistéme. Olarak da kabul edilebilir.

Aristoteles, bu dünyanın varlıklarının ayrı Fikirlerinin Platoncu teorisini reddeder. Gerçekte var olan, Fikirlerin “yansımaları” değil, zeka tarafından yakalanan ve evrensel yönün yer aldığı bireysel varlıklardır. Her varlık olarak var madde. Ousia. Kendi içinde her varlık subsisting özü ve kaza (kendi içinde ancak madde mevcut değildir kalite). Madde, geçirdiği tüm tesadüfi değişikliklerin ötesinde kalır. Örneğin ağaç sonbaharda yapraklarını dökse de ağaçtır; ağaç ölürse, önemli bir değişime uğrar ve artık ağaç değildir.

Hilemorfizm

Duyarlı maddeler iki ilkeden oluşur: bir şeyin neyden yapıldığını söyleyen madde ve şekli. Düzeni veya yapısı. Bu doktrine hilemorfizm veya hilemorfik teori. Hele. Madde ve morfe. Formun) adı verilir. Madde, tüm bedensel tözün genel temelidir ve ondan tüm cisimler için ortak olan fiziksel özellikler türetilir, ancak kendi başına bilinemez bile: Bir biçimde somutlaştırılmamış, belirlenmemiş bir maddeyi deneyimlemek imkansızdır. Madde, belirlenimini form sayesinde kazanan belirsiz bir ilkedir; biçim, maddeyi. Yapan belirleyici ilkedir. Her iki ilke de birbirinden ayrılamaz.

Tözsel biçim ile rastlantısal biçim arasındaki Aristotelesçi ayrım. Biçim kavramını anlamaya yardımcı olur. Bireysel bir varlık, maddenin yapısal tasarımı olan maddeden ve tözsel bir şekilde oluşur. Duyular ve akıl yoluyla böyle bir tasarımı tanımlarız ve varlığı bir türe dahil ederiz; önemli form, “elma” cinsine belirli bir meyveyi dahil etmemize ve onu bir fındıktan ayırt etmemize izin verir. Şimdi, büyüklük, şekil, renk veya lezzet bir elmadan diğerine değişir; Belirli bir elmayı kişiselleştiren bu tür özellikler, onun tesadüfi şeklini yapılandırır.

Görüldüğü gibi, tözsel formlar ve Platonik fikirler ilişkili kavramlardır. Fakat Platon’a göre fikirler aşkındır: ayrı bir dünyadadırlar, Fikirler dünyasındadırlar ve duyulur dünyanın (bizimkinin) varlıkları sadece Fikirlerin yansımalarıdır. Aristoteles’te yalnızca duyulur dünya vardır; madde ve tözsel formlar, aynı varlıklarda bulunan, yani içkin olan iki kurucu ilkedir.

Güç ve hareket

Aristoteles, değişimi açıklamak için varlığın ilk belirlenimleri olan eylem ve güç kavramlarını kullanır. By potens bir varlıktır sahip olduğu bir potansiyeli anlamına; hareket. Potansiyelliğin gerçekleştirilmesidir. Aristoteles, değişimi iktidardan eyleme geçiş olarak tanımlar. Bu nedenle üzümün şaraba dönüşme güçleri veya kapasiteleri arasında olması gerekir. Şarabın mayalanmasından sonra şarabı elde ederiz: Şarabın gücü veya potansiyeli gerçekleşmiş olur.

Daha önce belirtildiği gibi, iki tür değişiklik vardır: önemli değişiklik ve tesadüfi değişiklik. Olarak önemli bir değişiklik. Bir varlık bir çift eş zamanlı işlem ima başka, olur bozulması birinci ve bir kuşak ikinci. Gelen kazara değişim. Madde kalır; sadece tesadüfi nitelikler değiştirilir. Kazara meydana gelen değişiklikler üç tip olabilir. Gelen nicel değişim miktarı (yükseklik kazanımlar yetişir ağacı, ama yine de bir ağaç) değiştirilir. Olarak niteliksel bir değişim kalitesi (mercimek uzun pişirme işleminden sonra yumuşak hale) modifiye edilir. Yerel değişiklik sadece bir yerden başka bir yere değişim veya harekettir.

Nedenlerin sınıfları

Güç ve eylem kavramlarıyla, değişimlerin veya hareketlerin nasıl olduğunu biliyoruz. Şimdi, iktidardan eyleme geçiş kendiliğinden olmuyor; bir nedenin, bir dış etkenin eylemi gereklidir. Aristoteles’e göre değişimin nedenleri veya nedenleri dörttür: maddi neden. Biçimsel neden. Etkin neden ve ereksel neden (veya teleolojik ). Filozofun kendisi onları bir heykelin gerçekleştirilmesiyle gösterir. Etkili bir nedeni bir heykel mermer bloğun dönüşüm modelleri ve keski mermer, örneğin, Afrodit bir temsilini tamamlamak için heykelt eylemdir.

Kelimenin modern ve geleneksel anlamıyla, tek neden etkin nedendir. Ama Aristoteles, sebeplerden çok, değişime zorunlu olarak müdahale eden ve onu açıklayan “öğelerden” bahsediyor; Böylece maddi sebep. Hali hazırda yapılmış olan heykelin mermerden yapıldığını, biçimsel sebep ise güzel bir kadının vücudunu yeniden ürettiğini belirler ve açıklar. Ne de sıradan dilde nihai nedenden bahsetmezdik., ama sadece kesinlik. Örnekte nihai neden, heykeltıraşın kesinliğidir ki bu da mermerden heykele geçişi etkileyen bir faktördür; bu nedenle, sanatçı tanrıçaya adanan bir tapınağa başkanlık etmek için kullanmayı planlıyorsa, eser geleneksel ikonografiye saygı duyacaktır, ancak amaç özel bir odayı dekore etmekse daha kişisel olabilir.

Heykeltıraş örneğinde, bir amacın onu heykeli yapmaya ittiği açıktır, peki ya bilinçsiz ajanlar tarafından, doğa güçleri tarafından gerçekleştirilen değişiklikler? Örneğin, güneş deniz suyunu ısıtır ve bu su buharlaşarak bulutları oluşturur. Güneşin herhangi bir amaçla bulut oluşturduğu söylenemez, ancak “nihai amacı” diyebileceğimiz bir şeye sahiptir: Bulutlar yağmuru getirir, bu da yeryüzünü döller ve canlıların (hareketsiz olanlardan daha üstün olan) varlığını mümkün kılar. ); hayvanlar bitkilerle beslenir ve en mükemmel varlık olan insan her ikisiyle de beslenir. Nihai neden Stagirit için büyük önem taşır, çünkü. Her şeyin bir amacı gerçekleştirmek için var olduğuna inanır, çünkü her şey kendi içkinliği ile kendi içsel mükemmelliğini arar.

İlk hareket ettirici ve saf hareket

Aristoteles’in metafizik bilimi, kendi başına var olan. Yani tam anlamıyla, maddesiz saf form olan varlıkla ilgilenen teolojide doruğa ulaşır. Bu varlığın varlığını kanıtlamak için çeşitli argümanlara başvurur: “Var olan şeyler arasında biri diğerinden daha iyidir; dolayısıyla ilahi olması gereken optimal bir şey vardır.” En iyi bilinen argümanı, sözde kozmolojik çıkmazdır.: bu dünyanın şeyleri bozulabilir ve bu nedenle değişime uğrar; bu değişiklik zamanla olur. Değişim ve zaman bu nedenle bozulmaz; fakat ebedi değişimin veya hareketin meydana gelmesi için,. Hareketi üretmeye muktedir ebedi bir cevher olmalıdır. Ama nedenlerin nedenlerini aramak için sonsuzluğa geri dönemeyiz,. Halde yüce bir Varlığa ulaşmalıyız. Ancak bu Varlık, Aristoteles’te dünyanın yaratıcısı olarak görünmez, çünkü. Ebedidir.

Aristoteles, fizik üzerine yaptığı incelemelerde, ilk motor kavramını ortaya çıkarmıştı. Hareket eden her varlık bir başkası tarafından hareket ettirilir; Bu zincirde sonsuza kadar geriye gidemeyeceğimize göre, hareketsiz olan bir ilk motor olmalıdır: eğer hareketli olsaydı, önceki başka bir motor tarafından hareket ettirilirdi ve bu ilk olmazdı. Aristoteles metafizik yazılarında bu fikri derinlemesine inceler. Hareket, güçten eyleme bir adım olduğu için, aynı hareketsizlik, ilk motorun herhangi bir eyleme göre iktidarda olmadığını, yani hiçbir potansiyeli olmadığını ima eder: saf bir eylemdir.. Sonuç olarak,. Maddi değildir (madde her zaman potansiyel olduğunu varsayar) ve mutlak olarak mükemmeldir; varlık ve mükemmellik düzeninde hiçbir şeyden yoksun olamaz, çünkü eğer bir şeyden yoksunsa, eksik olanla ilişkili olarak potansiyel olarak olur ve artık saf bir eylem olmaz.

Onun mükemmelliği ile hayatı bu yüksek Varlığa ve en mükemmel derecesinde hayatı atfetmeliyiz; ve ona, hareket gerektirmeyen ve herhangi bir ihtiyacı karşılamaya yönelik olmayan teorik veya tefekkürden başka bir faaliyet yükleyemeyiz. Böylece, Aristotelesçi Tanrı saf zekadır, kendini düşünen saf sürekli düşüncedir; düşüncesinin nesnesi, kendisine dışsal olan şeylerden oluşamaz, çünkü. Zaman böyle şeylere bağımlı olacaktır. Özerk, aşkın, dünyadan ayrı, Tanrı ebediyen düşünmekten ebediyen mutludur.

Evrenden ayrı ve onunla herhangi bir teması olmayan Tanrı, dünya üzerinde nasıl hareket edebilir, onu bir ilk hareket ettirici olarak hareket ettirebilir? Yüce mükemmelliği ve varlık doluluğu göz önüne alındığında, Tanrı’da arzu edilen her şey, üzerinde düşünülmeye değer her şey, sahip olunmayı hak eden her şey vardır; sonuç olarak, iyiliğin onu isteyenleri veya güzelliğin onu düşünenleri harekete geçirdiği gibi her şeyi harekete geçirir. Tanrı dünyayı etkin bir neden olarak değil. Nihai bir neden olarak. Yani evrenin yöneldiği nihai amaç (mükemmellik) olarak hareket ettirir. Nasıl ki güzelliği ve iyiliği sevgilinin sevgilisini cezbetmesi için yeterliyse, Tanrı da herhangi bir kuvvet uygulamaz: Şeylerde mükemmele yönelik bir arzu olarak hareket doğar.

Ruh ve bilgi

Aristoteles’e tüm canlı varlıklar, cansız veya inorganik varlıklardan ayırt edilmelerini sağlayan bir ruha. Psişe. Sahip olarak sunulur. İyi bilinen tanımına göre ruh, potansiyel yaşama sahip bir bedenin şeklidir. Hilemorfik doktrin canlılar için de geçerlidir: madde (beden) ve formdan (ruh) oluşurlar. Ruh, maddenin bir potansiyelini gerçekleştiren hayati ilkedir: canlı bir varlık oluşturmak. Aristoteles üç tür ruh ayırt eder: bitkisel (bitkilerin özelliğidir, ancak hayvanlarda ve insanlarda da bulunur), duyarlı (hayvanların ve insanın özelliği) ve rasyonel (insan dışında). Üç özelliği vardır: Beden hareketinin nedenidir, bilir ve cisimsizdir.

Bu anlayıştan dolaysız sonuçlar çıkarılır ve Platon’un ve diğer filozofların düşüncesine aykırıdır; örneğin ruh, canlının doğumundan önce var olmaz (ruhun önceden varlığı reddedilir), bir canlıdan diğerine geçmez (ruhların göçü). Ruh tesadüfen bedenin hapishanesine hapsedilmez; madde ve form gibi, beden ve ruh da birbirinden ayrılamaz ve tözsel bir bileşik oluşturan birbirine bağlı kurucu ilkelerdir, öyle ki hiçbirinin kendi varlığı olamaz.

Ölümde ruhun yok olmasıyla birlikte beden yaşam ilkesini kaybeder ve maddesi çürür. Bu kuşkusuz bitkilerde ve hayvanlarda meydana gelir; Buna karşılık, Aristoteles’in insan ruhunun olası ölümsüzlüğüne ilişkin konumu farklı yorumlara konu olmuştur. Bilgiye gelince, Aristoteles, Platon’un öğretilerini kabul etmez, doğuştanlığı da kabul etmez. Doğumdaki zihin, üzerinde hiçbir şey yazılı olmayan “tamquam tabula rasa“dır. Bilgi, deneyimin bize gösterdiği gibi, duyularda başlar. Duyuların yakalamaları akıl tarafından kavranır ve böylece kavram üretilir. Bu şekilde duyular üstü bilgiye ulaşırız.

Etik

Aristoteles’in etiğinin, mutluluk arayışında özetlenen bir sonu vardır. Bazıları için mutluluk, zevklerden oluşur; diğerleri için, zenginlik içinde; ama bilge adam onu, insana özgü olan faaliyetin icrasında, yani entelektüel hayatta arar. Bu, gerçeğin tefekkürünü engellemediği sürece, duyusal zevklerin ve diğer iyilerin ölçülü zevkini dışlamaz.

Bu temelde Aristoteles erdem kavramını geliştirir. Erdem doğru araçlardan oluşur; bu nedenle cesaret, aynı derecede kötü iki uç arasında yer alan erdemdir, korkaklık (cesaret eksikliği) ve pervasızlık (gereksiz riskler almaya yol açan aşırı cesaret). İma etmek istediği şey, insanın eylemlerinin sağduyu ya da dürüst bir yönetim tarafından yönetilmesi gerektiğidir. İki erdem modu vardır: dianoetik (akıl kullanımına atıfta bulunur) ve etik (duyarlılık ve duygulanımlara atıfta bulunur). Tüm erdemler, tekrar yoluyla kazanılan alışkanlıklardır. En üstün erdem, yasalara uymak ve diğer vatandaşlara saygı duymaktan oluşan adalettir.

Siyaset

Aristoteles için insan doğası gereği “politik bir hayvandır“; Bu ünlü ifade “toplumsal hayvan” olarak anlaşılmalıdır, çünkü “politik” polisten türemiştir., toplumun en gelişmiş biçimi olan Yunan şehir devleti. Sadece hayvanlar ve tanrılar izole yaşayabilir. Üreme ve korumaya yönelik doğal güç, erkekleri önce ailede, sonra köyde (birkaç ailenin birleşmesi) ve nihayet şehir devletinde (çok az değil, çok fazla nüfuslu) birlikte yaşamaya yöneltir. Bir şehir devletinin düzgün işleyişi, sadece iradelerin aynı amaç için birleştirilmesiyle sağlanmaz; Aynı zamanda, farklılıklara saygı duyan ve vatandaşları özgürlük içinde medeni sorumluluk için eğiten makul ve uygun yasalar gerektirir (Aristoteles, Yunan sınıf zihniyetinde, ne kadınlar ne de köleler için vatandaşlık hakkını düşünmez).

Üç meşru yönetim biçimi vardır: monarşi (bir kişinin yönetimi), aristokrasi (en iyilerin yönetimi) ve demokrasi (çok kişinin yönetimi). Bu dik yönetim biçimlerine, yöneticilerin genel iyiliği bir kenara bırakıp yalnızca kendi çıkarlarını gözettikleri üç yozlaşmış biçim karşı çıkar: tiranlık, oligarşi ve demagoji. Üçünden hangisinin daha iyi olduğu söylenemez, çünkü her belirli halk için, çeşitli tarihsel hükümet biçimlerinin nesnel bir araştırmasından çıkarılmalı ve belirli bir devlet için daha uygun koşullara göre tanımlanmalıdır (Aristoteles, toplanmış ve 158 eyaletin anayasasını inceledi). Prensipte, yöneten kişi yönetilenlerin iyiliğini istiyorsa, her yönetim biçimi iyidir.

Ruiza, M., Fernández, T. ve Tamaro, E. (2004). Aristo. Onun felsefesi . In Biyografileri ve Lives. Biyografik Ansiklopedi Çevrimiçi . Barselona, ​​​​İspanya). Alındı https://www.biografiasyvidas.com/monografia/aristoteles/filosofia.htm üzerinde 15 Temmuz 2021.

https://konuanlatimi.net/aristoteles-kimdir-aristonun-hayati/

Sürekli güncellenen eğitim materyalleri ile bilgilerinizin güncel kalmasını sağlıyoruz. Her türlü bilgi tek çatı altında. https://konuanlatimi.net/

Sürekli güncellenen eğitim materyalleri ile bilgilerinizin güncel kalmasını sağlıyoruz. Her türlü bilgi tek çatı altında. https://konuanlatimi.net/